14 Chặng Đàng Thánh Giá

14 Chặng Đàng Thánh Giá

Kinh đọc trước khi suy gẫm đàng Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng tôi làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ I:
Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ II:
Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.
***

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ III:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.

*****
**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ IV:
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.
***

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ V:
Ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.
*****

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ VI:
Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ VII:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
**Xin Chúa thương xót chúng con.
*******

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ VIII:
Đức Chúa Giêsu đứng lại an ủi con thành Giêrusalem.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.
***

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ IX:
Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.

Lay ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.
*****

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
** Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ X:
Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.
****

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ XI:
Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.
***

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ XII
Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.
******

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ XIII
Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ.

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ XIV
Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. ** Xin Chúa thương xót chúng con.

Lạy Cha – kính mừng – sáng danh …
(**Dâng những hy sinh, hãm mình, Đền Tạ với ý chỉ … cầu cho người tội lỗi và các Linh Hồn)

Lời nguyện kết:
Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời, xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, Con Một của Cha, đã đổ ra trong cuộc Thương Khó.
Xin vì các thương tích, vì Đầu đã đội mão gai, vì Trái Tim và công nghiệp rất thánh của Người, mà tha thứ và cứu rỗi loài người chúng con.
Con xin kính cẩn và hết lòng mến yêu thờ lạy Máu Thánh Chúa cứu chuộc con, để đền tạ vì những tội lỗi mà loài người đã xúc phạm đến Chúa. . . Amen!

Bài hát: CON ĐƯỜNG Chúa đã đi qua

Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra Pháp Trường, mão gai nào hằn lên đau xót.
Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

2- Lạy Chúa, mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt.
Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con.
****