DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH  GIÁO HỌ THÁNH QUÝ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH  GIÁO HỌ THÁNH QUÝ
Nhiệm kỳ 2021 – 2025

 

Ông: Giuse Nguyễn Văn Yên
SN: 1962
Chức vụ: Trưởng Họ
ĐT:
Ông: Phêrô Nguyễn Anh Vũ 
SN: 1980
Chức vụ: Phó I
ĐT:
Ông: Giuse Lâm Thanh Dũng
SN: 1980
Chức vụ: Phó II
ĐT:
Ông: Phêrô Nguyễn Thanh Hải
SN:1968
Chức vụ: Thư Ký
ĐT: