Ngày 09/08/21 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm B

Thứ Hai sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm B

Lời Chúa: Mt 17, 21-26

“Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Đòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Ngài là chủ đền thờ. Lẽ ra Đức Giêsu không phải nộp thuế cho đền thờ. Nhưng việc Đức Giêsu nộp thuế chứng tỏ Đức Giêsu chu toàn lề luật, sống khiêm nhường như mọi người Do Thái bình thường.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm Nhập Thể, Ngài đã chia sẻ trọn vẹn kiếp người với chúng con. Ngài đã sống và làm gương cho chúng con biết sống tốt đạo đẹp đời. Đó chính là lời chứng sống động để mọi người nhận biết Chúa. Amen.