Ngày 11/08/21 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XIX Thường Niên – Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Thứ Tư sau Chúa Nhật XIX Thường Niên

Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

Lời Chúa: Mt 18, 15-20

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.

“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.

“Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu dạy cho chúng ta cách thế khi sửa lỗi cho anh em. Ngài nhấn mạnh việc sửa lỗi phải dựa trên lòng bác ái, tình yêu thương, kiên nhẫn và xây dựng. Cách sửa lỗi của chúng ta nhằm giúp đương sự biết hồi tâm hối cải, đồng thời giúp người khác tự cảnh giác, không làm theo gương xấu. Như thế, tất cả những cách chúng ta áp dụng khi sửa lỗi cho người anh em chỉ có ý nghĩa và kết quả theo tinh thần bác ái thực sự.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết học nơi Chúa: Bác ái đối với anh em và xây dựng trong tinh thần tôn trọng, yêu thương. Còn khi chúng con sai lỗi, chúng con biết khiêm tốn để được sửa lỗi. Nhờ đó con người chúng con mỗi ngày được hoàn thiện hơn. Amen.