BẢY THÁNH LẬP DÒNG TÔI TỚ ĐỨC MẸ

BẢY THÁNH LẬP DÒNG
TÔI TỚ ĐỨC MẸ
Ngày
17/2
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
 
Chúa nói:” Thầy bảo thật anh em: Anh em là những người đã bỏ mọi sự
theo Thầy, Anh em sẽ được gấp bội và được hưởng sự sống đời đời làm gia
nghiệp”( Mt 19, 17-29 ). Bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ là những người đã hết
mình bước theo Đức Kitô, họ đã bỏ tất cả mọi sự, nên họ xứng đáng lãnh phần
thưởng Nước Trời.
 
BẢY THÁNH LẬP DÒNG TÔI TỚ ĐỨC MẸ LÀ AI ?
Họ là các Cha Morandi, sinh năm 1198 ở Florence,  Cha Untêmati chào đời năm 1206,  Cha Antélara ,  Cha Amideo, sinh năm 1024, 
Cha Sottinêo và Cha Ugucxio hai người bạn thân thiết từ hồi thơ ấu, là
thầy Alêxu Phacônêri sinh năm 1200 đã sống tới 110 tuổi. Tất cả bảy vị thánh
này đều là những thương gia nổi tiếng xứ Florence thuộc dòng tộc Toscane, sống
vào thế kỷ XIII. Bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ đã được ơn Chúa soi sáng, các
Ngài cùng có một chí hướng dâng trọn cuộc đời cho Chúa Giêsu. Do đó, các Ngài
đã bán hết của cải mà các Ngài đã tạo dựng được, đem phân phát cho những người
nghèo, như Chúa Giêsu nói với người thanh niên giầu có:” Ngươi chỉ còn thiếu
một điều, hãy về bán hết của cải , chia cho người nghèo và hãy đi theo Ta “.
Người thanh niên giầu có đã không làm được điều đó, vì anh có quá nhiều tiền
của và chưa thể rũ sạch bụi trần để dấn thân theo Chúa. Bảy thánh lập dòng đã
làm được điều mà nhiều người không thể làm được. Chính vì thế, sau khi bán hết
của cải, các Ngài đã chia cho những người nghèo hèn túng khổ và rút về vùng quê
ở trong một túp lều nghèo nàn, ngày đêm suy niệm sự thương khó của Chúa và sự
thống khổ của Chúa Giêsu. Các thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ có mục đích rất rõ
ràng là rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sự thương khó của Đức Mẹ. Mặc
dầu dòng gặp trăm bề khó khăn lúc ban đầu, nhưng dòng đã thực sự phát triển
mạnh mẽ. Vào đầu thế kỷ XIV dòng đã đảm nhận công cuộc truyền giáo ở Aán Độ.
Dòng đã có nhiều cơ sở ở Anh và Mỹ Châu.
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG CÁC NGÀI:
Cha Morandi làm bề trên 16 năm đầu, được Chúa gọi về ngày 01/1/1262.
Cha Bonandi Untêmati qua đời ngày 31/8/1257.Cha Moretto Antelara, được Chúa cất
về trời ngày 20/8/1268. Cha Amiđêo được Chúa gọi ngày 18/4/1266. Cha Sottinêo
và Cha Ugucxiô đều được Chúa cất về ngày 3/5/1282. Thầy Alêxu Phacônêri qua đời
đúng 110 tuổi. Tất cả bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ đều được chôn cất cùng
một nơi. Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã nâng các Ngài lên bậc hiển thánh.
 
Lạy Thiên Chúa từ bi, Chúa đã ban cho bảy vị thánh lập dòng tôi tớ Đức
Mẹ lòng yêu mến nồng nàn, khiến các Ngài sùng kính Đức Mẹ và nhiệt thành củng
cố đức tin của dân Chúa. Xin cũng ban cho chúng con một lòng yêu mến nồng nàn
như vậy( Lời nguyện nhập lễ, lê bảy thánh lập dòng tôi tớ Đức Mẹ ).