Chúa nhật thường niên

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A Bài Đọc I: Is 7, 10-14 “Này trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa”. Và Isaia nói: “Vậy…

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A   Bài Đọc I: Is 35, 1-6a. 10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng: Đã ban cho Israel được…

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A Bài Đọc I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt,…

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A

Bài Đọc I: Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và…

Ngày 03/04/22 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C Bài Đọc I: Is 43, 16-21 “Đây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ cho dân Ta nước uống”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Chúa là Đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước; Chúa là Đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không chỗi dậy nữa; chúng bị…

Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C Bài Đọc I: Gs 5, 9a. 10-12 “Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt Qua”. Bài trích sách Giosuê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!” Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng Lễ Vượt Qua vào ban chiều ngày mười bốn…

Ngày 20/03/22 – Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C Lời Chúa: Lc 13, 1-9 “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế…

Ngày 13/03/22 – Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C Bài Đọc I: St 15, 5-12. 17-18 “Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như…

Ngày 20/02/22 – Chúa Nhật VII Quanh Năm Năm C

Chúa Nhật VII Quanh Năm Năm C Bài Đọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 “Chúa trao đức vua trong tay tôi mà tôi không nỡ ra tay”. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Saolê cùng với ba ngàn quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziphô để vây bắt Đavít. Ban đêm Đavít và Abisai đến nơi quân sĩ…

Ngày 13/02/22 – Chúa Nhật VI Quanh Năm Năm C

Chúa Nhật VI Quanh Năm Năm C Bài Đọc I: Gr 17, 5-8 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Đây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. Họ như cây cỏ trong hoang địa,…