Chuỗi Kinh Mân Côi

Cách thức Lần hạt Kinh Mân Côi

Trọn tràng hạt Mân Côi gồm 15 chục, nhưng chia ra ba phần riêng biệt, mỗi phần gồm 5 chục. Phần thứ nhất là năm Mầu nhiệm mùa Vui, phần thứ hai là năm Mầu nhiệm mùa Thương, phần thứ ba là năm Mầu nhiệm mùa Mừng.

Để khởi đầu kinh Mân côi, chúng ta làm dấu Thánh giá. Sau đó có thể đọc kinh Tin Kính, 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh, tay lần khúc đầu của tràng hạt. Tuy nhiên không buộc đọc những kinh vừa nói để được ân xá của kinh Mân Côi.

Sau đây là những điều cần phải làm: Suy gẫm 1 Mầu nhiệm, đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng và 1 kinh Sáng danh.

Sau mỗi chục kinh đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng chương xót Chúa hơn. Amen.

Đó là 1 chục hạt. Chục nào cũng đọc như thế nhưng với sự suy gẫm các Mầu nhiệm khác nhau. Hết tràng hạt thì đọc kinh Lạy Nữ Vương, và có thể thêm kinh Cầu Đức Bà.

Năm Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm:    Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.                                                                               Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm:      Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.                                                                                                    Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm:       Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.                                                                                Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm:     Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.                                                                      Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm:    Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.                                                              Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.                                                                                     Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm:    Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.                                                                                                     Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm:     Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.                                                                                                 Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.                                                                                             Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.                                                                           Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

Năm sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.                                                                                                                  Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm:   Đức Chúa Giêsu lên trời.                                                                                                                  Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm:    Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.                                                                                               Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.                                                                                                Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.                                                                                  Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ                                              trên nước Thiên đàng.

– Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.