DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH ĐẠT

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH ĐẠT
NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Ông: Giuse Trần Văn Nam
SN: 1970
Chức vụ: Trưởng Họ
ĐT:
Bà: Maria Nguyễn Thị Dung
SN: 1951
Chức vụ: Phó I
ĐT:
Bà: Maria Trần Thị Vân
SN: 1951
Chức vụ: Phó II
ĐT:
Ông: Phêrô Trần Văn Luyện
SN: 1979
Chức vụ: Thư ký
ĐT