DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH DŨNG LẠC

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH DŨNG LẠC
NHIỆM KỲ  2021 – 2025

 

Ông: Tôma Phạm Văn Thức
SN:
Chức vụ: Trưởng Họ
ĐT:
Ông: Tôma Phạm Văn Nhân
SN:
Chức vụ: Phó I
ĐT:
Ông: Phêrô Lê Văn Hòa
SN:
Chức vụ: Phó II
ĐT:
Ông: Giuse Trần Văn Hạnh
SN:
Chức vụ: Thư Ký
ĐT