DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH KHANH

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH KHANH
NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Ông: Giuse Trần Quý Dân
SN: 1974
Chức vụ: Trưởng Họ
ĐT:
Ông: Gioan B. Trần Văn Thắng
SN: 1978
Chức vụ: Phó I
ĐT:
Ông: Phêrô Trần Văn Học
SN: 1977
Chức vụ: Phó II
ĐT:
Ông: Giuse Trần Văn Tăng
SN: 1975
Chức vụ: Thư ký
ĐT: