DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH KHUÔNG

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH KHUÔNG
NHIỆM KỲ  2021 – 2025

 

Ông: Đaminh Bùi Văn Thanh
SN: 1967
Chức vụ: Trưởng Họ
ĐT:
Ông: Phêrô Đỗ Văn Mùi
SN: 1979
Chức vụ: Phó I
ĐT:
Ông: Phêrô Phạm Lương Giang
SN: 1975
Chức vụ: Phó II
ĐT:
Ông: Giuse Phạm Văn Lập
SN: 1980
Chức vụ: Thư ký
ĐT: