DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH LIÊM

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH LIÊM
NHIỆM KỲ  2021 – 2025

Ông: Phêrô Trần Văn Nam
SN: 1979
Chức vụ: Trưởng Họ
ĐT:

Ông: Đaminh Vũ Trịnh Tùng

SN: 1972
Chức vụ: Phó I
ĐT:

Ông: Giuse Vũ Văn Lập
SN: 1975
Chức vụ: Phó II
ĐT
Ông: Phêrô Trần Văn Chiến
SN: 1987
Chức vụ: Thư ký
ĐT: