DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH TỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH TỰ
NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Ông: Giuse Trần Thế Linh
SN:
Chức vụ:  Trưởng Họ
ĐT:
Ông: Đaminh Đỗ Văn Hiểu
SN:
Chức vụ: Phó I
ĐT:
Bà: Maria Dương Thị Mộng Huyền
SN:
Chức vụ: Phó II
ĐT:
Ông: Giuse Cao Văn Huân
SN:
Chức vụ: Thư ký
ĐT: