DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ GIỚI CAO NIÊN

Ông: Giuse Phạm Khắc Thuận

Chức vụ: Trưởng Ban

Ông: Giacôbê Đoàn Ngọc Sơn

Chức vụ: Phó I

Ông: Giuse Bùi Văn Huống

Chức vụ: Phó II

Ông Phêrô: Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Thư ký