Danh Sách Quý Cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm

Kính thưa Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Phó tế,
Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận,
Chúng con xin kính gửi:
1. Danh sách Quý Cha thuyên chuyển dịp này,

2. Thông báo Bổ nhiệm Nhân sự Mục vụ Giáo phận nhiệm kỳ 2021-2025 của Đức Cha Giáo phận,