DANH SÁCH THƯỜNG VỤ BAN HÀNH GIÁO – NHIỆM KỲ  2021 – 2025

DANH SÁCH THƯỜNG VỤ BAN HÀNH GIÁO 

NHIỆM KỲ  2021 – 2025

Ông: Giuse Trần Văn Tuất
Sinh năm: 1970
Chức vụ: Trường Ban
ĐT: 0397281388
Ông: Giuse Phạm Ngọc Toán
Sinh năm: 1975
Chức vụ: Phó I
ĐT: 0349588099
Ông: Vinhsơn Nguyễn Văn Vang
Sinh năm: 1976
Chức vụ: Phó II
ĐT: 0987051001
Ông: Phêrô Phạm Giang Nam
Sinh năm: 1975
Chức vụ: Thư Ký
ĐT: 02517301199
Ông: Giuse Phạm Văn Từ
Sinh năm: 1958
Chức vụ: Ủy viên Bác Ái
ĐT: 0352793343
Ông: Gioan Nguyễn Văn Thơ
Sinh năm: 1960
Chức vụ: Ủy viên Huấn giáo
ĐT: 0916670108
Ông: Gioan B. Trần Văn Thế
Sinh năm: 1981
Chức vụ: Ủy viên Khánh Tiết
ĐT: 0971213848