Họ Thánh Dũng Lạc

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH DŨNG LẠC

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH DŨNG LẠC NHIỆM KỲ  2021 – 2025   Ông: Tôma Phạm Văn Thức SN: Chức vụ: Trưởng Họ ĐT: Ông: Tôma Phạm Văn Nhân SN: Chức vụ: Phó I ĐT: Ông: Phêrô Lê Văn Hòa SN: Chức vụ: Phó II ĐT: Ông: Giuse Trần Văn Hạnh SN: Chức vụ: Thư Ký ĐT