Họ Thánh Khanh

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH KHANH

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH KHANH NHIỆM KỲ 2021 – 2025 Ông: Giuse Trần Quý Dân SN: 1974 Chức vụ: Trưởng Họ ĐT: Ông: Gioan B. Trần Văn Thắng SN: 1978 Chức vụ: Phó I ĐT: Ông: Phêrô Trần Văn Học SN: 1977 Chức vụ: Phó II ĐT: Ông: Giuse Trần Văn Tăng SN: 1975 Chức vụ: Thư ký ĐT: