Họ Thánh Khuông

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH KHUÔNG

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH KHUÔNG NHIỆM KỲ  2021 – 2025   Ông: Đaminh Bùi Văn Thanh SN: 1967 Chức vụ: Trưởng Họ ĐT: Ông: Phêrô Đỗ Văn Mùi SN: 1979 Chức vụ: Phó I ĐT: Ông: Phêrô Phạm Lương Giang SN: 1975 Chức vụ: Phó II ĐT: Ông: Giuse Phạm Văn Lập SN: 1980 Chức vụ: Thư ký ĐT: