Họ Thánh Liêm

Tiểu sử Thánh Vincentê Phạm Hiếu Liêm 1732-1773)

Thánh Vincentê Phạm Hiếu Liêm (1732-1773) Vincentê Phạm Hiếu Liêm, Sinh năm 1732 tại Trà Lũ, Bùi Chu, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 7 tháng 11 năm 1773 tại Ðồng Mơ dưới đời chúa Trịnh Sâm. Ngày 20.05.1906 Đức Piô X suy tôn các ngài lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày…

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH LIÊM

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH LIÊM NHIỆM KỲ  2021 – 2025 Ông: Phêrô Trần Văn Nam SN: 1979 Chức vụ: Trưởng Họ ĐT: Ông: Đaminh Vũ Trịnh Tùng SN: 1972 Chức vụ: Phó I ĐT: Ông: Giuse Vũ Văn Lập SN: 1975 Chức vụ: Phó II ĐT Ông: Phêrô Trần Văn Chiến SN: 1987 Chức vụ: Thư ký ĐT: