Họ Thánh Quý

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH  GIÁO HỌ THÁNH QUÝ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH  GIÁO HỌ THÁNH QUÝ Nhiệm kỳ 2021 – 2025   Ông: Giuse Nguyễn Văn Yên SN: 1962 Chức vụ: Trưởng Họ ĐT: Ông: Phêrô Nguyễn Anh Vũ  SN: 1980 Chức vụ: Phó I ĐT: Ông: Giuse Lâm Thanh Dũng SN: 1980 Chức vụ: Phó II ĐT: Ông: Phêrô Nguyễn Thanh Hải SN:1968 Chức vụ: Thư Ký ĐT: