Họ Thánh Tự

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH TỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HỌ THÁNH TỰ NHIỆM KỲ 2021 – 2025 Ông: Giuse Trần Thế Linh SN: Chức vụ:  Trưởng Họ ĐT: Ông: Đaminh Đỗ Văn Hiểu SN: Chức vụ: Phó I ĐT: Bà: Maria Dương Thị Mộng Huyền SN: Chức vụ: Phó II ĐT: Ông: Giuse Cao Văn Huân SN: Chức vụ: Thư ký ĐT: