LỊCH PHUNG VỤ THÁNG 08/2021

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý chung–Cầu cho Hội Thánh.
Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từChúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.

LƯU Ý :
Từ trưa 01.8 cho đến nửa đêm ngày 02.8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
( Chữ viết tắt  DL: Dương Lịch;  AL: Âm Lịch;  X: Xanh; Tr: Trắng; Đ: Đỏ )

DL AL ÁO
01.8 23.06 X CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.  (Không cử hành lễ thánh Alphongsô  Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
02 24 X Thứ Hai. Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục (Tr).      Thánh Phêrô Julianô  Eymard, linh mục (Tr).Ds 11,4b-15;  Mt 14,13-21.
03 25 X Thứ Ba. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.
04 26 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Ds 13,1-2.25- 14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.
05 27 X Thứ Năm đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).Ds 20,1- 13; Mt 16,13-23.
06 28 Tr Thứ Sáu đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19);Mc 9,2-10.
07 29 X Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ).  Thánh Gajêtanô, linh mục (Tr).Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
08 01.7 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51.(Không cử hành lễ thánh Đa Minh, linh mục).
THÁNH ĐA MINH, LINH MỤC
Lễ Bổn mạng:
Đức cha Đaminh NGUYỄN CHU TRINH
 Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
09 02 Thứ Hai. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
10 03 Đ Thứ Ba. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO.Lễ kính.      2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
11 04 Tr Thứ Tư. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.
12 05 X Thứ Năm.Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).Gs 3,7- 10a.11.13- 17; Mt 18,21 – 19,1.
13 06 X Thứ Sáu. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo. và Thánh Hippôlytô, linh mục tử đạo (Đ).Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
14 07 Đ  Thứ Bảy. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo.  Lễ nhớ.Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
  Tr Ban chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2;  1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15 08 Tr  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-26; Lc 1,39-56.
16 09 X Thứ Hai. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Thánh vịnh tuần IV.Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.
17 10 X Thứ Ba. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.
18 11 X Thứ Tư. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.
19 12 X Thứ Năm.Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.
20 13 Tr Thứ Sáu. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh.          Lễ nhớ. R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
21 14 Tr Thứ Bảy. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.R 2,1-3.8-11; 4,13-17;  Mt 23,1-12.
22 15 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I. Gs 24,1-2a.15- 17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.(Không cử hành lễ Đức Maria Nữ Vương).
23 16 X Thứ Hai. Thánh Rôsa Lima trinh nữ (Tr).1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.
24 17 Đ Thứ Ba. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.      Kh 21,9b-14 ; Ga 1,45-51.
25 18 X Thứ Tư. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).1Tx 2,9-13; Mt23,27-32.
26 19 X Thứ Năm.1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.
27 20 Tr Thứ Sáu. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13        (hay lễ về thánh nữ : Hc (Sir) 16,1-4.16-21; 1Ga 4,7-16; Lc 7,11-17).  BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN
28 21 Tr Thứ Bảy. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.
29 22 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.           (Không cử hành lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết).
30 23 X Thứ Hai. 1Tx 4,12-17 [Hl 4,13-18];  Lc 4,16-30.
31 24 X Thứ Ba. 1Tx 5,1-6. 9-11;Lc 4,31-37.