LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9/2021

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý chung–Cầu cho một lối sống thân thiện với môi trường.
Xin cho mọi người biết can đảm chọn lựa một lối sống giản dị và thân thiện với môi trường, và biết vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm chọn cách sống như vậy.

DL AL ÁO
01.9 25.7 X Thứ Tư. NGÀY CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.
02 26 X Thứ Năm đầu tháng.NGÀY QUỐC KHÁNH. Cầu cho Tổ quốc. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.
03 27 Tr Thứ Sáu đầu tháng.Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Cl 1,15-20;Lc 5,33-39.
04 28 X Thứ Bảy đầu tháng.Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.
05 29 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.(Không cử hành lễ thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu).
06 30 X Thứ Hai. Cl 1,24 – 2,3; Lc 6,6-11.
07 01.8 X Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.
08 02 Tr Thứ Tư. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
09 03 X Thứ Năm.Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).Cl 3,12-17; Lc 6,27-38.
10 04 X Thứ Sáu.1Tm 1,1-2. 12-14; Lc 6,39-42.
11 05 X Thứ Bảy. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.
12 06 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV. Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.(Không cử hành lễ Danh Thánh Đức Maria).
13 07 Tr Thứ Hai. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.
14 08 Đ Thứ Ba. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; (Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
15 09 Tr Thứ Tư. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
16 10 Đ Thứ Năm. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.1Tm 4,12-16;Lc 7,36-50.
17 11 X Thứ Sáu.Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
18 12 X Thứ Bảy. 1Tm 6,13-16;Lc 8,4-15.
19 13 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I. Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37.(Không cử hành lễ thánh Januariô, giám mục, tử đạo).
20 14 Đ Thứ Hai. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.Er 1,1-6;Lc 8,16-18.
21 15 Đ Thứ Ba. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.TẾT TRUNG THU(Tr). Cầu cho Thiếu nhi: Lễ ngoại lịch: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
22 16 X Thứ Tư. Er 9,5-9;Lc 9,1-6.
23 17 Tr Thứ Năm. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.Kg 1,1-8;Lc 9,7-9.
24 18 X Thứ Sáu. Kg 2,1b-10 [Hr 1,15b-2,9];Lc 9,18-22.
25 19 X Thứ Bảy. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.
26 20 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN VÀ TỊ NẠN.Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.(Không cử hành lễ thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo).
27 21 Tr Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.
28 22 X Thứ Ba. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ).Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.
29 23 Tr Thứ Tư. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
30 24 Tr Thứ Năm. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.