LỊCH PHỤNG VỤ THÁNH 10 NĂM 2021

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo –Cầu cho các tông đồ Truyền giáo.
Xin cho những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy ý thức rằng họ được trao trách nhiệm loan báo Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đượm Tin Mừng.
THÁNG MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg. ấn bản 1999, concessio 17).

01.10 25.8 Tr Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5.
02 26 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Các Thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10.
03 27 X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III.St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16 (hay Mc 10,2-12).
04 28 Tr Thứ Hai. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Gn 1,1-2,1.11;Lc 10,25-37.
05 29 X Thứ Ba. Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ (Tr).Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.
06 01.9 X Thứ Tư. Thánh Brunô. linh mục (Tr).Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.
07 02 Tr Thứ Năm đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.
08 03 X Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2;Lc 11,15-26.
09 04 X Thứ Bảy. Thánh Điônysiô , giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr).Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.
10 05 X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV.Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30.
11 06 X Thứ Hai. Thánh Gioan XXIII,giáo hoàng (Tr).Rm 1,1-7;Lc 11,29-32.
12 07 X Thứ Ba. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.
13 08 X Thứ Tư. Rm 2,1-11;Lc 11,42-46.
14 09 X Thứ Năm.Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.
Kỷ niệm:
NGÀY THIẾT LẬP GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
15 10 Tr Thứ Sáu. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.
16 11 X Thứ Bảy. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.
17 12 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần I. Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45.(Không cử hành lễ thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo).
18 13 Đ Thứ Hai. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
19 14 X Thứ Ba. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr).Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.
20 15 X Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.
21 16 X Thứ Năm.Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.
22 17 X Thứ Sáu. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).Rm 7,18-25a;Lc 12,54-59.
23 18 X Thứ Bảy. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).Rm 8,1-11;Lc 13,1-9.
24 19 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52. (Không cử hành lễ thánh Antôn Maria Claret, giám mục). CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO (Tr). Được cử hành Thánh Lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
25 20 X Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.
26 21 X Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.
27 22 X Thứ Tư. Rm 8,26-30; Lc 13,22-30
28 23 Đ Thứ Năm.THÁNH SIMON & THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
29 24 X Thứ Sáu. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.
30 25 X Thứ Bảy. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
31 26 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần III. Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34.

   
BTT/ Gx. Thạch Lâm