Mt 12, 46-50

ÐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ÐỀN THỜ
Ngày 21/11
 
Mt 12, 46-50
 
Mẹ Maria đã thực
hiện tập tục, truyền thống của người Do Thái là dâng hiến tuổi thơ
mình cho Thiên Chúa Giavê trong đền thánh. Ðây là tục lệ của người
Do Thái là bất cứ trẻ nhỏ nào cũng được dâng vào đền thánh để
được thánh hiến và sau đó sẽ ở lại đền thờ một thời gian để giúp
việc và phục vụ các vị chủ tế. Mẹ Maria đã tuân theo truyền thống
của người Do Thái.
 
MỘT CON NGƯỜI ÐƯỢC DÂNG HIẾN CHO THIÊN CHÚA GIAVÊ
Mẹ Maria đã được
thánh Gioankim và thánh Anna đem dâng cho Thiên Chúa trong đền thánh
Giêrusalem, để cuộc đời của Người được thánh hiến. Chính giây phút
cha mẹ của Ðức Trinh Nữ Maria đem con mình là Maria vào đền thánh
Giêrusalem để được Thiên Chúa thánh hiến. Maria đã hoàn toàn thuộc
trọn về Chúa. Mẹ đã được Thiên chúa chuẩn bị để lãnh nhận sứ mạng
hết sức cao cả là trở thành Mẹ Ðức Giêsu Kitô. Giây phút ấy trở
thành hồng phúc vì chính Thiên Chúa đã biến cuộc đời của mẹ trở
nên tinh ròng, vẹn tuyền khiến cung lòng của mẹ là đền thờ cho Ðức
Giêsu Kitô ngự trị. Nơi đền thánh Giêrusalem, mẹ Maria đã thực hành
biết bao hy sinh, biết bao cố gắng, biết bao gian khổ với một tâm hồn
quảng đại, với con tim nhạy cảm, với con mắt yêu thương. Một quá
trình xuyên suốt sống trong đền thánh, mẹ Maria đã thực hành biết bao
nhiêu nhân đức, những nhân đức anh hùng trổi vượt nhất đã biến mẹ
nên con người hoàn hảo nhất để dọn đường, dọn chức vụ mẹ Thiên
Chúa của Ðức trinh nữ Maria. Mẹ âm thầm cầu nguyện, kết hiệp với
Chúa, làm việc nội trợ, chân tay, rồi cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa.
Ðó là chương trình sống của mẹ trong ngày. Sự hy sinh, từ bỏ, kiên
nhẫn đã thanh luyện mẹ và nhờ được thanh luyện mẹ trở nên ngôi đền
thiêng liêng, xứng đáng cho con một Thiên Chúa là Ðức Giêsu Kitô
đến cư ngụ.
 
DÂNG HIẾN MẸ VÀO ÐỀN THÁNH LÀ MỞ ÐẦU NHÂN ÐỨC
TINH KHIẾT CỦA ÐỜI TẬN HIẾN
Mẹ Maria được
dâng hiến trong đền thánh là bước đầu khai mở cuộc đời tận hiến,
dẫn tới đức khiết tịnh Kitô giáo. Mẹ Maria đã biến cuộc đời mình,
đã biến cái tinh hoa cao quí nhất của cuộc đời mình làm cái phúc.
Chính cái phúc là con đường hướng mẹ Maria tới việc vâng phục ý
Thiên Chúa. Mẹ chấp nhận tất cả với tâm hồn rộng mở, tâm hồn
quảng đại, quả cảm. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời để nhiều người noi
theo. Tình yêu của mẹ đã biến đổi cái nhìn của con người. Nhờ tình
yêu thanh luyện của mẹ đã có nhiều trinh nữ hiến trọn cuộc đời mình
cho Thiên chúa trong cuộc đời tận hiến. Chính tình yêu mẫu tử của mẹ
đã xóa nhòa mọi nỗi cay đắng khổ đau, để muôn đời mẹ vẫn là mẫu
gương sáng chói, là Ðấng bảo trợ nhiệt thành và là Ðấng hướng dẫn
con người, Ðấng soi chiếu mọi người trên con đường tận hiến.
 
Lạy mẹ Maria, xin
giúp chúng con nhận ra con người chúng con để chúng con chỉ có một
điều là hiến trọn thân cho Thiên Chúa.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT