Mt 4,18-22

THÁNH ANRÊ tông đồ
(St. Andrew)
Ngày 30/11
 
Mt 4,18-22
 
Chúa đã chọn các
tông đồ để tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng và góp tay vào công
trình cứu độ của Thiên Chúa.Chúa tuyển chọn các tông đồ thuộc đủ
mọi thành phần trong xã hội.Chúa chọn các tông đồ với ơn huệ nhưng
không của Ngài.Chúa muốn chọn ai tùy ý Chúa.
 
THÁNH ANRÊ
Theo tiếng Hy
Lạp,Anrê có nghĩa là trượng phu và thanh nhã.Thánh Gioan Tẩy giả đã
giới thiệu Anrê và một tông đồ khác với Chúa Giêsu.Thánh nhân đã
đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu:”Hãy theo Ta,Ta sẽ làm cho
các ngươi trở thành ngư phủ lưới người ta”.Anrê và Phêrô đã bỏ mọi
sự mà theo Chúa Giêsu.Thánh Anrê đã được nhắc nhớ nhiều lần trong
các sách Tin Mừng của Chúa Giêsu.Chúa Giêsu đã nói tiên tri về
thành thánh Giêrusalem,Anrê đã thắc mắc hỏi Chúa Giêsu khi nào thì
sẽ xẩy ra như lời Chúa nói.Sau khi Chúa sống lại,các tông đồ nghe
lời Chúa ở lại Giêrusalem để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và sau đó
ra đi loan báo Tin Mừng.Sử liệu ít ghi lại về công cuộc truyền giáo
của các ngài nơi nhiều vùng đất,nơi nhiều nước trên thế giới.Nhưng
có đoạn viết đã tường thuật về cuộc tử đạo của thánh Anrê tông
đồ.Thánh nhân đã dứt khoát không chịu để cho người ta thương ngài xin
quan tha chết cho ngài.Ngài đã dứt khoát chịu chết để được nên giống
Chúa Giêsu.Chúa đã chấp nhận lời ngài kêu xin,Ngài đã không chịu
khuất phục quan lãnh sự Akai và chấp nhận cái chết như lời Chúa
Giêsu đã nói:”Khi nào Ta được giương cao khỏi đất,Ta sẽ kéo mọi
người đến cùng Ta”.Thánh nhân đã được Chúa cho đội mũ triều thiên
công chính.Giáo chủ thành Alexandrie năm 357 đã đem hài cốt Ngài về
Constantinople.
 
LỜI CẦU NGUYỆN
Vì muốn nên giống
Chúa Giêsu,thánh nhân đã liều mình,hy sinh chịu chết:”Không có tình
yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng vì người mình
yêu”(Ga 15,13).Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời:” vì Người mà tôi
chịu đau khổ,tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi”( 2Tm
2,9 ).Và như thế,Ngài cảm nghiệm:Ðức Giêsu,Ðấng”chúng ta sẽ cùng
hiển trị với Người,nếu Ta kiên tâm chịu đựng”( 2Tm 2,12 ).
 
Lạy Chúa,hôm nay
chúng con mừng kính thánh Anrê,người ngư phủ đã tin Ðức Giêsu là
Ðấng Mêsia và mau mắn giới thiệu cho em mình.Xin nhận lời thánh nhân
cầu thay nguyện giúp mà củng cố niềm tin của chúng con để chúng con
cũnng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ.(
Lời nguyện nhập lễ,lễ thánh Anrê,tông đồ).
 
Linhmục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT