Mùa Vọng

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A   Bài Đọc I: Is 35, 1-6a. 10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng: Đã ban cho Israel được…

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A Bài Đọc I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt,…

Ngày 28/11/2022 – Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng Bài Đọc I: Is 4, 2-6 “Những kẻ được giải phóng sẽ nhảy mừng”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, dòng dõi Chúa sẽ trở nên huy hoàng vinh quang, hoa màu trên đất sẽ dồi dào, và số người trong dân Isarel được giải phóng sẽ nhảy mừng. Những ai còn sót lại ở Sion và còn sống sót ở Giêrusalem…

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A

Bài Đọc I: Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và…