Ngày 06/11/21 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Lời Chúa: Lc 16, 9-15

“Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con.

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Người đời thường lấy chữ “tín” chữ “trung” làm nền tảng. Có trung thành mới có thể tin nhau. Ðánh mất chữ tín là đánh mất chữ trung trong tương quan liên vị. Chữ tín chỉ được thiết lập khi từ những việc nhỏ người ta vẫn trung thành. Và ngược lại, khi “một sự bất tín, vạn sự chẳng tin”.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu cũng nhấn mạnh cho chúng con thấy sự quan trọng của chữ tín. Thế mà, trong giao ước được thiết lập giữa Cha với nhân loại chúng con, chúng con rất thường bất tín. Từng biến cố càng làm nổi bật sự bất tín của chúng con. Vậy mà dù chúng con thế nào đi nữa, Cha vẫn một mực tín trung. Chính nhờ sự tín trung của Cha, chúng con mới được hưởng ơn cứu độ. Chúng con xin tạ ơn Cha cùng với Ðức Giêsu Kitô Con Cha. Amen.