Ngày 09/12/21 – Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng

Lời Chúa: Mt 11, 11-15

“Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!”

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu đã được lề luật và các tiên tri loan báo. Gioan tiền hô cũng được sai đến để giới thiệu về Ngài. Thế nhưng Đức Giêsu vẫn không được tin yêu, không được đón nhận. Sự chai lì, yếu tin của đám dân khiến họ không đủ điều kiện chiến thắng. Chỉ trong Thánh Thần, sức mạnh mới được ban và giúp con người chiếm được Nước Trời.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con ngày nay cũng chai lì như đám dân xưa. Qua giáo huấn của Giáo Hội, đặc biệt qua Thánh Kinh, đã dạy cho chúng con biết về Chúa. Nhưng chúng con có mắt mà không nhìn, có tai mà không nghe… để Chúa vẫn còn rất xa lạ đối với chúng con. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi con tim cứng cỏi nơi chúng con, và thay bằng con tim biết yêu thương. Để chúng con dễ dàng tin nhận Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng con. Amen.