Ngày 11/12/21 – Thứ Bảy tuần II mùa vọng.

Thứ Bảy tuần II mùa vọng.

“Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”.

Lời Chúa: Mt 17, 10-13

Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?”

Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.

Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

Đó là Lời Chúa