Ngày 13/09/21 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 

Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 

Lời Chúa: Lc 7, 1-10

“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”.

Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Viên đội trưởng là người ngoại giáo nhưng ông mạnh tin vào Ðức Giêsu. Ông khiêm tốn nhận ra sự bất xứng và không dám rước Ngài vào nhà mình. Ngày nay Ðức Giêsu không còn hiện diện cụ thể, nhưng qua bí tích Thánh Thể, qua Thánh Thần và Lời của Ngài vẫn đang nuôi dưỡng, hướng dẫn và trợ giúp chúng ta hằng ngày trong cuộc sống. Ta có đủ đức tin như viên đội trưởng để sức mạnh của Chúa có thể hoạt động trong chúng ta không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng con, để chúng con luôn tin vào tình yêu của Chúa. Nhiều lúc chúng con hay kêu trách Chúa vì cuộc sống gặp nhiều đau khổ. Chúng con rất cần sự hiện diện của Chúa. Xin tình yêu Chúa luôn ngự trị và nâng đỡ gia đình và nhân loại chúng con. Amen.