Ngày 14/09/21 – LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. 

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. 

Lời Chúa: Ga 3, 13-17

“Con Người phải bị treo lên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

“Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Người Con ấy chính là Đức Giêsu Kitô, được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ nhân loại, ơn cứu độ ấy được thể hiện trọn vẹn qua chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Như vậy, tin và sống theo lời Chúa Giêsu dạy, chúng ta sẽ được sự sống đời đời.

Cầu Nguyện: 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống và tuân giữ những điều Chúa Giêsu dạy, để mỗi ngày chúng con nên thánh thiện, và mai sau được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Amen.