Ngày 15/12/21 – Thứ Tư tuần III mùa vọng.

Thứ Tư tuần III mùa vọng.

“Hãy thuật lại với Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy”.

Lời Chúa: Lc 7, 19-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?” Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: “Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Ðấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?”

Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: “Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta”.

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Gioan Tẩy giả đã sai các môn đệ đến hỏi chúa Giêsu: Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác? Câu trả lời của Chúa Giêsu biểu lộ qua những việc làm cho người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng. Như vậy, Đấng mà Gioan mong chờ đang hiện diện giữa các ông.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra Chúa hiện diện với chúng con qua những biến cố trong cuộc đời với con mắt đức tin, để khi gặp bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con vẫn vững vàng dấn thân bước theo Chúa trên hành trình tiến về quê trời bình an. Amen.