Ngày 16/08/21 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XX  Thường Niên

Thứ Hai sau Chúa Nhật XX  Thường Niên

Lời Chúa: Mt 19, 16-22

“Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đoạn Tin Mừng trên cho ta thấy: Con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không phải là việc con người làm, nhưng là tin theo Chúa Giêsu. Nhiều lúc ta cứ tưởng giữ các điều răn cho thật đầy đủ là đương nhiên ta nên thánh thiện, đương nhiên Chúa trả công cho ta. Ơn cứu độ của chúng ta chỉ được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Tinh duy nhất đem lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta. Tin Ngài và thực hiện giáo huấn của Ngài là chia sẻ cho anh chị em ơn lành của Thiên Chúa. Có như thế chúng ta mới được sự sống đời đời.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, loài người chúng con hay tự hào trước cái hay, các đẹp, sự giàu có, sự thành công của chúng con. Chúng con quên đi chính Thiên Chúa đã ban cho chúng con những điều thiện hảo. Xin cho chúng con biết mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa, vì không có ơn Chúa chúng con sẽ không thể làm gì được. Hơn nữa, xin cho chúng con ý thức rằng: Chúa ban ơn lành cho chúng con, không phải để chúng con giữ lại cho riêng mình, nhưng để chúng con chia sẻ cho anh chị em chúng con. Chỉ khi nào chúng con biết sống quảng đại, chúng con mới sống đúng ý Chúa. Amen.