Ngày 17/11/21 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.

Lời Chúa: Lc 19 11-28

“Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng:

“Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: “Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi”. Ðược phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.

“Người thứ nhất đến và thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén”. Nhà vua bảo: “Ðược, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành”. Người thứ hai đến thưa: “Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén”. Nhà vua đáp: “Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành”.

“Người thứ ba đến thưa: “Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo”. Vua phán rằng: “Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời”.

“Vua liền bảo những người đứng đó rằng: “Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén”. Họ tâu rằng: “Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi”. Vua đáp: “Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu dùng dụ ngôn trên đây để tiên báo về ngày phán xét chung. Thiên Chúa sẽ phán xét mỗi người, mỗi hành vi tùy theo ân huệ Người ban và người đó đã sử dụng sinh lợi cho Chúa như thế nào trong cuộc đời.

Mỗi chúng ta cũng đều là một quản lý của Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta biết bao ơn lành. Ðó là cái vốn chúng ta có bổn phận phải làm lời cho Chúa. Những vốn ấy chỉ sinh lợi khi chúng ta biết nỗ lực và khiêm tốn dùng nó để phục vụ Chúa và anh em đồng loại.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã đặt mỗi người chúng con làm quản lý của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: chúng con chỉ chu toàn đúng vai trò quản lý ấy khi biết sử dụng những gì Chúa ban theo đúng ý Chúa. Chúa không muốn chúng con đem cất dấu một cách lười biếng, nhưng muốn chúng con nỗ lực và tích cực cộng tác với ơn Chúa để mọi sự Chúa ban trở nên ích lợi cho mọi người và cho chính chúng con. Amen.