Ngày 22/03/22 – Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Giữa hai món nợ: mười ngàn nén vàng với một trăm nén bạc. Giữa hai thái độ: nhà vua xử với tên đầy tớ và tên đầy tớ xử với người bạn. So sánh hai món nợ, hai thái độ, sự khác biệt nổi bật cho thấy: lòng nhân từ quảng đại của ông chủ, lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa và sự ích kỷ hẹp hòi của con người. Đức Giêsu cho ta thấy lý do phải tha thứ cho anh em chính là vì Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, khi chúng con tự nhìn lại mình. Chúng con thấy nơi chúng con đầy khuyết điểm và tội lỗi. Nhưng Chúa luôn yêu thương tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con khi đón nhận tình yêu thương của Chúa, cũng biết chia sẻ cho anh em bằng tấm lòng yêu thương không giới hạn, tha thứ vô điều kiện. Amen.