Ngày 23/02/22 – Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 9, 37-39

“Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Con người thường ích kỷ và hay ganh tỵ. Dân Do Thái cứ tưởng chi họ mới được ơn cứu độ. Các tông đồ của Đức Giêsu cũng cho rằng chỉ có nhóm của họ mới được quyền lực trên qủy dữ. Người Kitô hữu chúng ta thường khinh chê các nhóm khác, đạo khác vì nghĩ rằng: Chỉ có chúng ta độc quyền nắm chân lý thiện hảo.

Tất cả mọi người đều là con của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương tất cả. Thiên Chúa sẵn sàng mạc khải chân lý cho bất cứ ai mở rộng tâm hồn để đón nhận.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, mọi người chúng con đều là con của Cha. Hình ảnh của Cha, vẻ đẹp của Cha được phản chiếu nơi tất cả mọi người, dù là người hèn mọn nhất, dù là người chưa nhận biết Cha. Xin cho chúng con biết khám phá ra sự thiện hảo nơi mọi người. Để chúng con trân trọng và đón nhận tất cả. Mọi sự thiện hảo đều bắt nguồn từ Cha mà thôi. Xin cho danh Cha được hiển sáng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.