Ngày 23/03/22 – Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Đức Giêsu chính là Đấng Kitô phải đến mà Israel đang mong chờ. Ngài đến để hoàn tất mọi lời Thiên Chúa hứa và để kiện toàn lề luật. Ngài đến đưa lề luật tới ý nghĩa trọn hảo. Kiểu nói: “một chấm, một phết trong luật cũng không thể qua đi” diễn tả tầm quan trọng của luật: đó là ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã muốn dùng lề luật để giáo dục con người thì không có luật gì là nhỏ bé tầm thường. Vì vậy chúng ta chỉ đạt được sự sống đời đời khi trung thành tuân giữ luật Chúa, lời Chúa. Chúng ta giữ luật không vì sợ tội, nhưng vì tình yêu. Trong tình yêu, càng cần tế nhị từ những điều nhỏ mọn.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ban lề luật cho chúng con. Rất nhiều khi chúng con tuân giữ một cách máy móc, giữ theo hình thức vì sợ tội chứ chưa vì yêu mến.

Xin giúp chúng con thay đổi cách sống, chu toàn giới răn Chúa trong tình yêu. Để nhờ lề luật, chúng con được đến với Chúa trong bình an và vững mạnh. Amen.