Ngày 23/10/21 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật XIX Quanh Năm

Thứ Bảy sau Chúa Nhật XIX Quanh Năm

Lời Chúa: Lc 13, 1-9

“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Người còn nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Lời giảng và dụ ngôn của Ðức Giêsu chứng tỏ Thiên Chúa luôn khoan dung, kiên nhẫn chờ đợi con người sám hối và hoán cải. Sám hối là điều kiện cần thiết để chúng ta được Thiên Chúa tha thứ. Dù chúng ta yếu đuối và nhiều lỗi lầm, đó không phải là điều đáng trách, nhưng điều quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận con người giới hạn của mình và tích cực sửa đổi.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi chúng con ăn năn sám hối. Xin Chúa giúp chúng con mau mắn quay về với Chúa. Xin hãy làm phát sinh những hoa quả tốt tươi trong tâm hồn chúng con là tình yêu mến, đức công bình, lòng quảng đại bao dung… Ðó là điều Chúa chờ đợi và vui mừng khi nhìn thấy kết quả tốt đẹp nơi chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và giúp chúng con trung thành với điều ước nguyện. Nguyện xin Ðức Giêsu Kitô cầu bầu cho chúng con. Amen.