Ngày 24/01/22 – Thứ Hai sau Chúa Nhật III Quanh Năm

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Quanh Năm

Lời Chúa: Mc 3, 22-30

“Satan phải diệt vong”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám. Các kinh sư cho rằng: Chúa lấy quyền của tướng quỷ Bêendêbun mà trừ quỷ. Nhưng Đức Giêsu đã khẳng định: Ngài lấy quyền từ Thiên Chúa. Quả thật, vì nước nào tự chia rẽ thì làm sao tồn tại được. Mỗi người chúng ta cũng dùng lại để suy nghĩ: Ma quỷ muốn đạt mục đích, chúng cũng phải biết liên kết với nhau phương chi chúng ta là con cái sự sáng, công dân của nước tình yêu. Hiệp nhất tạo sức mạnh – chia rẽ đưa đến diệt vong.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trước khi Chúa về cùng Chúa Cha, Chúa đã cầu xin cho các môn đệ biết sống yêu thương và hiệp nhất với nhau. Dấu chỉ người môn đệ của Chúa là Yêu Thương. Xin Chúa giúp chúng con biết sống hòa hợp từ trong gia đình, nơi làng xóm chúng con. Tình yêu phải tiếp tục được trãi rộng đến mọi người. Chỉ khi chúng con biết sống yêu thương, ma quỷ mới không làm hại được chúng con và chúng con mới thật đúng đắn là con của Chúa. Amen.