Ngày 24/12/21 – Ngày 24 tháng 12 – Mùa Vọng C

Ngày 24 tháng 12 – Mùa Vọng C

Lời Chúa: Lc 1, 67-79

“Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Dù con người bất tín bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng trung tín. Lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ, giờ đây Người thực hiện cách viên mãn: Dù là con một Thiên Chúa cũng không tiếc nhưng đã ban tặng cho con người. Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài không thể không yêu tạo vật của Ngài. Thiên Chúa là sự sáng, nên Ngài không thể để bóng tối làm chủ vũ trụ của Ngài.

Hãy reo lên, hãy ca lên, hãy loan báo cho muôn dân biết niềm vui ơn cứu độ Vua bình an, hạnh phúc vĩnh cửu đã đến giữa con người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con không biết phải diễn tả thế nào trước niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng con khi cảm nghiệm được tình Cha yêu thương chúng con. Cha đã yêu chúng con nhưng không, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu không biên giới. Đức Giêsu là tình yêu cao cả Cha ban tặng chúng con. Lạy Cha, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết tôn trọng đón nhận Đức Giêsu. Có Ngài hiện diện, tâm hồn chúng con được bình an, gia đình chúng con sẽ tràn đầy niềm vui, thế gian này được biến đổi thành địa đàng. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.