Ngày 27/09/21 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Hai sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

Lời Chúa: Lc 9, 46-50

“Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: “Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”.

Gioan lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Các môn đệ băn khoăn tính toán xem ai là người lớn nhất và bực bội khó chịu vì có người khác nhân danh Ðức Giêsu mà trừ quỷ. Tuy là môn đệ của Chúa, nhưng các ông vẫn còn mang nặng tính ích kỷ, hẹp hòi. Lòng còn chất chứa những tham vọng, ghen tương. Trước những suy nghĩ của các môn đệ, Ðức Giêsu nhẹ nhàng dạy các ông chân lý của Ngài: “Muốn làm lớn, hãy trở nên bé nhỏ”. Người làm lớn trong Nước Trời phải là con người biết phục vụ mọi người.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đây cũng có đầy tham vọng, tính toán, nhỏ nhen… Xin Chúa thương thánh hóa chúng con, để chúng con biết sống quảng đại và vị tha hơn. Xin cho tình yêu của Chúa trong chúng con mỗi ngày một lớn mạnh. Xin đừng để chúng con làm vật cản đường lưu truyền sự sống và tình yêu Chúa đến với tha nhân. Amen.