Ngày thường – thường niên

Ngày 26/03/22 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Mùa Chay Lời Chúa: Lc 18, 9-14 “Người thu thuế ra về được khỏi tội”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu…

Ngày 25/03/22 – Ngày 25 tháng 3 – Lễ Truyền Tin Cho Ðức Mẹ – Lễ Trọng

Ngày 25 tháng 3 – Lễ Truyền Tin Cho Ðức Mẹ – Lễ Trọng Bài Ðọc I: Is 7, 10-14 “Này trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử…

Ngày 24/03/22 – Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay Lời Chúa: Lc 11, 14-23 “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ…

Ngày 23/02/22 – Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Quanh Năm

Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Quanh Năm Lời Chúa: Mc 9, 37-39 “Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Đừng…

Ngày 23/03/22 – Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay Lời Chúa: Mt 5, 17-19 “Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng…

Ngày 22/03/22 – Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Thứ Ba sau Chúa Nhật III Mùa Chay Lời Chúa: Mt 18, 21-35 “Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có…

Ngày 21/03/22 – Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Chay Lời Chúa: Lc 4, 24-30 “Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón…

Ngày 19/03/22 – Lễ Thánh Cả Giuse Bạn Trăm Năm của Đức Maria

Lễ Thánh Cả Giuse Bạn Trăm Năm của Đức Maria Lời Chúa: Mt 1, 16. 18-21. 24a “Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về…

Ngày 18/03/22 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46 “Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông…

Ngày 17/03/22 – Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Chay Lời Chúa: Lc 16, 19-31 “Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là…