THÁNH GIO-AN CA-PÉT-RA-NÔ

THÁNH GIO-AN CA-PÉT-RA-NÔ, Linh Mục
(St. John of Capistrano)
Ngày 23/10
 
Lc 12,39-48
 
Giáo Hội Chúa
Kitô sở dĩ kết trái,đơm hoa tươi tốt là do có nhiều vị thánh tô điểm
làm cho Hội Thánh ở trần gian luôn tỏa sáng qua gương nhân đức của
các Ngài.Thánh Gioan tông đồ viết:” Thiên Chúa là tình yêu”.Chúa
Giêsu chính là tình yêu tự hiến.Ngài đã thiết lập Ðạo Tình Yêu ở
trần gian.Các thánh là những người đã sống hết mình,sống yêu thương
và mỗi ngày mỗi muốn mặc lấy chính khuôn mẫu của Chúa Kitô nghĩa
là sống nhưng không mình sống mà là Ðức Kitô sống trong họ như lời
thánh Phaolô vị tông đồ dân ngoại đã nói.
 
MỘT CON NGƯỜI.MỘT CUỘC ÐỜI
Thánh Gioan
Ca-pét-ra-nô sinh năm 1386 tại nước Ý Ðại Lợi trong một gia đình đạo
đức.Cha mẹ là những người sinh ra Ngài với óc thông minh,nhanh
nhẹn.Giáo Hội và Dòng Phanxicô đã sinh ra Ngài lần thứ hai với một
con người hoàn toàn đổi mới, con người đạo đức và thánh thiện.Thánh
nhân đã xin đi tu vào Dòng Phanxicô vào lúc 30 tuổi .Ngài là một
tập sinh gương mẫu:khiêm nhượng,hy sinh,hãm mình.Giai đoạn nhà tập
trôi qua,Ngài bắt đầu học thần học và năm 1425,thánh nhân lãnh
nhận sứ vụ linh mục. Ngài bắt đầu đi khắp nước Ý để loan báo Tin
Mừng.Thánh nhân đã thúc đẩy lòng nhiệt thành của mọi người theo
Chúa bằng lời giảng dậy đầy lửa Thánh Thần và sốt sắng của Ngài,
đồng thời Chúa ban cho Ngài làm nhiều phép lạ kèm theo để củng cố
lời giảng dậy của Ngài.Vì lòng quảng đại,nhiệt thành và tính cương
nghị,nhạy cảm của Ngài,các Ðức Giáo Hoàng đã trao phó cho Ngài
nhiều trách nhiệm quan trọng tại Âu Châu và tại Ðất Thánh.Thánh
nhân đã góp tay,góp sức,góp trí tuệ vào việc canh tân nhà Dòng tại
Ý và Pháp.Thánh nhân đã dồn hết tâm lực trong vòng 5 năm để chống
lại những bọn lạc giáo.Năm 1453,sau khi thất trận tại Constantinople,áp
lực của quân Thổ Nhĩ Kỳ đè nặng trên nước Hung Gia Lợi,thánh nhân
đã chiến đấu và giảng thuyết trong hàng ngũ Thập Tự quân năm 1456. Thánh nhân đã quá kiệt
sức vì bổn phận,Ngài đã qua đời an bình trong một nhà Dòng.Con người
của Ngài luôn cương trực và hoàn toàn là của Chúa.Cái chết của
Ngài nói lên tình thương của Ngài đối với mọi người vì chỉ có chết
mới nói lên tất cả, mới diễn tả tất cả như Chúa Giêsu:” Khi Ta bị
treo lên trên cao,Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta “.
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG THÁNH NHÂN
Thánh Gioan
Ca-pét-ra-nô đã nói lên chân lý này:”Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất
không thúi đi,nó sẽ không sinh hoa quả “.Thánh Gioan Ca-pét-ra-nô đã
sống hết mình với sứ vụ linh mục của mình.Ngài vâng phục các Ðức
Giáo Hoàng và Giáo Hội.Việc Ngài chiến đấu trong đạo quân Thập Tự
đã chỉ ra rằng Ngài vâng phục các Ðấng Bề Trên như Chúa Giêsu đã
vâng phục ý định của Chúa Cha.Chúa thưởng công Ngài ngay khi Ngài
còn sống bằng lời giảng dậy sốt sắng,thánh thiện,đạo đức của Ngài
và bằng nhiều phép lạ Ngài làm để củng cố lời Ngài giảng dậy.
Thánh nhân đã
chết vì kiệt sức với sứ mạng Giáo Hội qua các Ðức Giáo Hoàng và
các Bề Trên hợp pháp của nhà Dòng Phanxicô giao phó.Thánh nhân đã
được lãnh nhận triều thiên công chính.
 
Lạy thánh Gioan
Ca-pét-ra-nô xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con luôn
nhiệt thành và sốt sắng phục vụ Giáo Hội và mọi người.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT