THÁNH MARTINÔ I,

THÁNH MARTINÔ I,
Giáo hoàng, tử đạo, ngày 13/4
 
Trong ca
hiệp lễ, lễ thánh giáo hoàng hay giám mục có viết:” Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi
sự, Chúa biết con thương Chúa”( lời của thánh Phêrô). Thánh Mác-ti-nô I là vị
giáo hoàng đã kiên trung đổ máu đào làm chứng cho Chúa phục sinh vì Người yêu
mến Chúa.
 
THÁNH MÁC-TI-NÔ I :
 
Ngay
trong ca nhập lễ, ta đọc thấy:’’Chúa đã lập với vị thánh này một giao ước bình
an, đặt Người làm thủ lãnh và ban cho Người chức tư tế, tồn tại đến muôn đời”(
Hc 45, 30  ). Thánh Mác-ti-nô sinh tại
Todi miền Ombrie, nước Ý trong một gia đình đạo đức. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã
hấp thụ một nền giáo dục tốt về mọi mặt. Vì thế, vào năm 649, ngay những ngày
đầu tiên, thánh nhân ngự trên Ngai Giáo Hoàng, Ngài đã cố gắng thuyết phục các
anh em lạc giáo, bè rối và ly giáo, nhất là nhóm ly khai Phaolô đệ Constantinople
được Hoàng Đế Constance bao che, đỡ đầu, đang hoành hành và lan tràn khắp nơi.
Để làm công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi can đảm, hăng say và đầy cương
quyết, thánh Mác-ti-nô I đã triệu tập công đồng chung từ ngày 5 tới ngày 31
tháng 10 năm 649, gồm 500 giám mục để lên án bọn lạc giáo và ly giáo. Đang khi
công đồng chung họp, Hoàng Đế Constance sai Olympius tới để đuổi Đức Giáo Hoàng
và giải tán công đồng. Tuy nhiên, ý Chúa rất nhiệm mầu, Olympius bị bệnh chết
cách thảm thương. Constance không chịu dừng bước, Hoàng Đế lại sai Théodore
Calliopas đến tiếm chiếm đền thờ Latran và cung điện của Đức Thánh Cha, rồi bắt
Ngài giam ở đảo Naxos năm 653, để sau này đưa về Constantinople. Thánh nhân bị
bỏ tù ở Constantinople, bị tra tấn, khinh bỉ, ngược đãi vì danh Chúa Giêsu.
 
THIÊN CHÚA TÔN VINH NGƯỜI:
 
Thánh
vịnh 112,1 có viết:” Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích
mệnh lệnh Chúa truyền ban” “ Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ
ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính”( Tv 112, 4 ). Thánh
Mác-ti-nô I đã can đảm hiến dâng cuộc đời mình trong hy tế thập giá với Đức
Kitô. Thánh nhân, sau đó bị đầy qua Hy Lạp, ở tại Chersonèse. Thiên Chúa đã cất
Người về với Ngài vào năm 654, đúng như lời thánh vịnh viết :” Ai gieo trong lệ
sầu, sẽ gặt trong vui sướng…”. Thánh nhân đã ra đi trong nước mắt, nhưng đã về
trong hân hoan, hạnh phúc. Thiên Chúa đã thưởng Ngài vì Ngài đã yêu đến hy sinh
mạng sống để làm chứng cho tình yêu như Chúa Giêsu( Ga 15, 13 ).
 
Lạy Thiên
Chúa toàn năng, Chúa đã cho thánh Giáo Hoàng Mác-ti-nô tử đạo, được can đảm
không lùi bước trước lời đe dọa, cũng chẳng nao núng khi chịu cực hình. Xin cho
chúng con được kiên cường bất khuất để đương đầu với nghịch cảnh trong cuộc
sống trần gian( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Mác-ti-nô, giáo hoàng, tử đạo).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT