THÁNH PHAOLÔ TÔNG ÐỒ TRỞ LẠI

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ÐỒ TRỞ LẠI,
ngày 25/01
 
Mc 16, 15-18
Thánh Phaolô đã
viết:” Tôi biết tôi tin vào ai và xác tín rằng: Ðức Kitô là Vị Thẩm
Phán chí công có đủ quyền năng bảo toàn Giáo lý đã được giao phó
cho tôi. Mãi cho tới ngày Người ngự đến”( 2Tm 1.12; 4, 8 ). Thánh
Phaolô đã có một cảm nghiệm sâu xa về Chúa Kitô khi Ngài bị đánh
ngã ngựa trên đường đi Ðamas.
 
PHAOLÔ LÀ AI ?
Phaolô là người
Do Thái thuộc chi tộc Benjamin, tên của Ngài là Saolô, quê Tarsê xứ
Cilicia. Gia đình của Phaolô đã nhập tịch làm dân Roma, nên Ngài cũng
là dân Roma. Saolô ngay từ thuở thiếu thời luôn trung thành với
truyền thống của cha ông mình. Saolô là một phần tử hăng say thuộc
nhóm biệt phái, luôn thù ghét các Kitô hữu, thù ghét Giáo Hội của
Chúa Giêsu. Saolô đã tham dự vào việc ném đá Stêphanô:”.Các nhân
chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saolô”( Cv 7, 58 ).”
Phần ông Saolô, ông tán thành việc giết ông stêphanô”( Cv 8, 1 ).
Saolê bắt đầu từ lúc đó càng hăng say bắt bớ Giáo Hội Chúa Kitô:”
Còn ông Saolô thì cứ phá hoại Hội Thánh: Ông đến từng nhà, lôi cả
đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục”( Cv 8, 3 ). Saolô đã được các
thượng tế Do Thái cho phép, đồng ý nên đã đến các hội đường ở
Ðamát, để nếu thấy những người theo Ðạo, bất luận đàn ông hay đàn
bà, thì bắt trói giải về Giêrusalem( Cv 9, 1 ).
 
CHÚA KÊU GỌI SAOLÔ
Chúa luôn có con
đường của Ngài và nẻo đường của Ngài không ai biết trước, không ai
hiểu rõ như thánh Phaolô đã viết:” Sự giầu có, khôn ngoan à thông
suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò
cho thấu ! Ðường lối của Người, ai theo dõi được”( Rm 11, 33 ). Trên
đường đi Ðamát với một khí thế hung hăng, đằng đằng sát khí, Saolô
muốn tiêu diệt Giáo Hội của Chúa. ” .Thì bỗng nhiên có một luồng
ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy Ông. Ông ngã xuống đất
và nghe có tiếng nói với Ông:” Sa-un, Sa- un, tại sao Ngươi bắt bớ
Ta”( Cv 9, 4 ) . Saolô liền hỏi lại:” Thưa Ngài, Ngài là ai ?”( Cv 9, 5)
Người đáp:” Ta là
Giêsu mà ngươi đang bắt bớ”(Cv 9, 5 ). Và Saolô đã khuất phục:” Lạy
Chúa, Chúa muốn con làm gì ?”. Chúa truyền cho Saolô vào thành và
gặp Khanania, nơi đó Khanania đã nói với Saolô:” Anh Sa-un, Chúa đã sai
tôi đến đây, Người là Ðức Giêsu, Ðấng đã hiện ra với anh trên
đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh
được đầy Thánh Thần”(Cv 9, 17 ) và” Lập tức có những cái gì như vảy
bong ra khỏi mắt ông saolô, và Ông lại thấy được. Ông đứng dậy và
chịu phép rửa”(Cv 9, 18 ). Saolô từ lúc sáng mắt đã hoàn toàn được
đổi mới. Ông nhiệt thành đi rao giảng Tin Mừng nước Thiên chúa. Với
tên mới Phaolô, vị tông đồ được Chúa chữa sáng mắt đã nong nả đi
khắp nơi để rao giảng Tin Mừng và trở nên vị tông đồ dân ngoại rất
lừng danh. Thánh nhân đã luôn tin tưởng vào Chúa, Ngài viết:” Tôi
sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, là Ðấng yêu mến tôi và thí
mạng vì tôi”( Gl 2, 20 ).
Lạy Chúa, Chúa
đã dùng lời rao giảng của thánh Phaolô tông đồ để dạy dỗ muôn
dân. Hôm nay, mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại tin theo Ðức
Kitô, xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà tiến đến
gần Chúa và trở nên chứng nhân của Tin Mừng”( lời nguyện nhập lễ,
lễ thánh Phaolô trở lại).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT