THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ,

THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ,
Ngày 03/7
      
Thánh
Tôma, tông đồ, một người trong nhóm 12, đã được Chúa Giêsu tuyển chọn, đã đi
theo Chúa, đã được Chúa hun đúc, huấn luyện. Tôma cũng là người bị liệt vào
hạng cứng tin, nhưng thực tế ra sao ? Tôma có tin vào Chúa hay cũng chỉ lơ mơ,
lờ mờ theo Chúa, rồi bỏ Chúa ?
 
THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ TRONG NHÓM 12:
Thánh
Tôma, còn gọi là Đyđimô nghĩa là sinh đôi, người quê tại xứ Galilêa, là một
trong số mười hai môn đệ của Chúa Giêsu. Các Tin mừng nhất lãm và đặc biệt Tin
Mừng của thánh Gioan đã thuật lại việc Chúa Giêsu chọn Tôma. Các Tin Mừng đều
cho ta thấy Tôma là người nhiệt thành, hy sinh, tận tụy và xả kỷ. Thánh Gioan
thuật lại rằng một lần khi nghe tin Ladarô chết đã bốn ngày, Chúa Giêsu muốn về
Giuđêa để hồi sinh Ladarô, nhưng ở đó các người Do Thái đang tìm cách giết Chúa
Giêsu:” Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy còn đến
đó sao ?”( Ga 11, 8 ). Chúa nói với các môn đệ:” Nào chúng ta cùng trở lại miền
Giuđê”( Ga 11, 7 ). Mình thánh Tôma đã mạnh dạn, can đảm nói với các tông đồ :”
Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy”( Ga 11, 16 ).Trong
cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Tôma cũng như các môn đệ khác đều sợ sệt, nhát
đảm và trốn tránh vì sợ khó khăn, sợ chết. Khi Chúa Giêsu sống lại, Tôma vì là
người thực tế đã muốn thấy Chúa cách nhãn tiền Ông đã nói với các tông đồ bạn
một cách rất chân thành và thực tế:” Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người,
nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinhvà không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người,
tôi chẳng có tin”( Ga 20, 25 ). Đức tin của Tôma phải được kiểm chứng rõ ràng,
Ông rất thực tế và đây là bài học cho muôn thế hệ. Đứng trước sự thực hiển
nhiên của biến cố sống lại chỉ sau tám ngày sau lần thứ nhất Chúa Giêsu hiện ra
với các tông đồ, Tôma đã bị Chúa Giêsu phục sinh khuất phục hoàn toàn, Ngài chỉ
biết thốt lên với tất cả con tim:”Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”( Ga
20, 28 ).
 
THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ ĐÃ ĐƯỢC PHÚC TỬ ĐẠO:
Chúa
Giêsu đã nói với các một đệ khi Người còn sống với các ông:” Ai muốn theo Ta,
phải từ bỏ mình đi vác thập giá hằng ngày mà theo Ta”( Lc 9, 23). Chúa cũng đã
cảnh cáo là các môn đệ sẽ bị thế gian thù ghét:” Hãy coi chừng người đời, họ sẽ
nộp các ngươi cho công nghị và họ đánh đòn các ngươi trong các hội đường của
họ. Vì Ta, các ngươi sẽ bị điệu đến trước quan quyền và vua Chúa để làm chứng
trước mặt họ và các dân ngoại. Các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh Ta, nhưng
ai bền vững đến cùng, người ấy sẽ được rỗi”( Mt 10, 17-22 ). Sau khi Chúa phục
sinh về trời và sau khi các tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần, theo lệnh truyền
của Chúa sống lại:” Anh em hãy đi khắp mọi nơi…”( Mt 28,19 ) Thánh Tôma, tông
đồ đã đi rao giảng ở Patia, Ba Tư. Thánh nhân cũng tới loan báo Tin Mừng tại Ấn
Độ và được phúc tử đạo tại đó. Thánh nhân là một người thu thuế nhưng khi đã có
Chúa Thánh Thần và khi đã được đổi mới, Ngài đã hăng say rao giảng Tin Mừng và
sẵn sàng theo bước chân của Thầy chết vì yêu.
 
Lạy Thiên
Chúa toàn năng, hôm nay chúng con hoan hỷ, mừng lễ thánh Tôma tông đồ. Xin nhận
lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố lòng tin của chúng con, để chúng
con được sống muôn đời, khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Kitô là Chúa(
Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Tôma, tông đồ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
29-6-03