Thường vụ BHG

DANH SÁCH THƯỜNG VỤ BAN HÀNH GIÁO – NHIỆM KỲ  2021 – 2025

DANH SÁCH THƯỜNG VỤ BAN HÀNH GIÁO  NHIỆM KỲ  2021 – 2025 Ông: Giuse Trần Văn Tuất Sinh năm: 1970 Chức vụ: Trường Ban ĐT: 0397281388 Ông: Giuse Phạm Ngọc Toán Sinh năm: 1975 Chức vụ: Phó I ĐT: 0349588099 Ông: Vinhsơn Nguyễn Văn Vang Sinh năm: 1976 Chức vụ: Phó II ĐT: 0987051001 Ông: Phêrô Phạm Giang Nam Sinh năm: 1975 Chức vụ: Thư Ký ĐT: 02517301199 Ông: Giuse…